Kazan – Da bin znala

Tekst pesme

Da bin znala da me star ljubija
Po gori bin pelin pobirala
Da mu žuknu bila lišca moja

Da bin znala da me mlad ljubija
Po gori bin rože pobirala
Da mu sladnu bila lišca moja